• Home
  • Regulamin współpracy Partnerów

Regulamin współpracy Partnerów

Image

§ 1. Przepisy ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Partnerów z Gminą Izabelin, zwaną dalej Gminą, w ramach Programu pod nazwą „Mój Izabelin”.
2. Definicje użyte w Regulaminie:
1) Karta – personalizowana informacja zapisana w formie cyfrowej, odzwierciedlona na plastikowej karcie lub breloku z tokenem RFID, potwierdzająca uprawnienia jej posiadacza do zniżek, rabatów lub świadczeń oferowanych przez Gminę Izabelin oraz Partnerów Programu,
2) Partner lub Partner Programu – instytucja publiczna, przedsiębiorca lub organizacja pozarządowa, którzy mają siedzibę lub adres prowadzenia działalności na terenie Gminy Izabelin i , która zawarła z Gminą Porozumienie; Wójt Gminy może przyznać status Partnera także innym przedsiębiorcom, instytucjom lub organizacjom pozarządowym (w szczególności mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w gminach sąsiednich w stosunku do Gminy), po rozważeniu wszystkich okoliczności, jeżeli przemawia za tym słuszny interes Gminy lub jej mieszkańców,
3) Porozumienie – porozumienie o współpracy w ramach Programu, zawarte pomiędzy Partnerem a Gminą Izabelin,
4) Program – Program „Mój Izabelin”, wprowadzony uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr LXXVIII/621/23 z dnia 28 listopada 2023 r.,
5) Regulamin – niniejszy Regulamin współpracy Partnerów z Gminą w ramach Programu „Mój Izabelin”, 6) Użytkownik – osoba, której przyznano Kartę (uczestnik Programu)
7) Gmina – Gmina Izabelin.

§ 2. Przystąpienie Partnera do Programu

1. Warunkiem przystąpienia przez Partnera do Programu jest zadeklarowanie uczestnictwa poprzez wypełnienie i przesłanie Gminie odpowiedniej deklaracji.
2. Deklaracja dostępna jest:
1) na stronie internetowej karta.izabelin.pl – w formie elektronicznej oraz w formie pliku pdf do pobrania i pisemnego wypełnienia (wyłącznie dla podmiotów nieposiadających możliwości elektronicznego wypełnienia formularza),
2) w siedzibie Urzędu Gminy, w wersji papierowej (wyłącznie dla podmiotów nieposiadających możliwości elektronicznego wypełnienia formularza).
3. Partner powinien wypełnić i złożyć deklarację drogą elektroniczną, w sposób wskazany na stronie internetowej. Podmioty nieposiadające możliwości elektronicznego wypełnienia deklaracji powinny dostarczyć ją wypełnioną i podpisaną w wersji papierowej do Urzędu Gminy Izabelin.
4. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wypełnionej deklaracji, Gmina poinformuje wnioskodawcę o jej odrzuceniu albo odeśle mu Porozumienie w formie elektronicznej, opatrując je podpisem kwalifikowanym, albo w formie papierowej, opatrując je podpisem zwykłym (wyłącznie w wypadku wnioskodawców nieposiadających możliwości elektronicznego odbioru i podpisania Porozumienia). Informacja o odrzuceniu deklaracji może zostać przesłana także w formie dokumentowej.
5. Decyzja Gminy o przyjęciu lub odrzuceniu deklaracji uczestnictwa jest jednostronna i nie wymaga uzasadnienia.
6. Przystąpienie do Programu następuje wraz z zawarciem Porozumienia pomiędzy Gminą i Partnerem. Porozumienie uznaje się za zawarte z chwilą podpisania przez Partnera Porozumienia przesłanego przez Gminę, zgodnie z ust. 4 powyżej, oraz dostarczenia Gminie tak podpisanego Porozumienia. Partner powinien podpisać Porozumienie w tej samej formie co Gmina.
7. W wypadku Porozumienia sporządzonego w formie papierowej, Partner dostarczy Gminie podpisane Porozumienie w dwóch egzemplarzach. W wypadku Porozumienia sporządzonego w formie elektronicznej Partner powinien podpisać je podpisem kwalifikowanym lub za pomocą Profilu Zaufanego.
8. Wzór deklaracji oraz wzór Porozumienia zostaną ustalone przez Wójta Gminy Izabelin w drodze zarządzenia.
9. Uprawnienia wynikające z Programu nie łączą się z uprawnieniami wynikającymi z programu „Karta Izabelińczyka”, wprowadzonego Uchwałą nr XXX/248/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. Zawarcie Porozumienia w ramach Programu oznacza jednoczesną rezygnację Partnera z udziału w programie „Karta Izabelińczyka”.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Programie

1. Wszelkie ryzyko i koszty wynikające z uczestnictwa Partnera w Programie, w tym koszty związane z udzielaniem zniżek, rabatów lub realizacji innego rodzaju świadczenia do jakiego zobowiązał się w ramach Porozumienia, Partner ponosi w całości we własnym zakresie.
2. Gmina Izabelin w ramach Programu zapewnia Partnerowi świadczenia promocyjne w postaci ekspozycji logotypu, firmy, danych adresowych oraz ofert Partnera na stronie internetowej karta.izabelin.pl oraz w aplikacji „Mój Izabelin” (dostępnej w wersji mobilnej oraz za pośrednictwem strony internetowej). Dodatkowo działania te mogą być prowadzone za pośrednictwem oficjalnego profilu Urzędu Gminy lub Gminy na Facebooku, innych środków komunikacji elektronicznej oraz lokalnej prasy.
3. Po zawarciu Porozumienia Gmina nieodpłatnie udostępni Partnerowi:
1) aplikację służącą weryfikacji uprawnień Użytkowników w ramach Programu, upoważniając Partnera do korzystania z aplikacji w tym celu poprzez jej zainstalowanie na należących do niego urządzeniach – na warunkach wskazanych przez Gminę i tylko w wypadku posiadania przez Gminę takiej aplikacji,
2) logotyp Programu w postaci cyfrowej, upoważniając Partnera do jego umieszczenia na jego stronie internetowej lub w jego mediach społecznościowych,
3) logotyp Programu w postaci naklejki przeznaczonej do umieszczenia w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Partnera.
4. Logotyp oraz wzór naklejki, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną ustalone przez Wójta Gminy w odrębnym zarządzeniu.
5. Partner prześle swoje logo w formacie umożliwiającym jego wykorzystanie w sposób wskazany w ust. 2 powyżej na adres: karta@izabelin.pl, w terminie 3 dni od dnia zawarcia Porozumienia. Z chwilą przesłania logo Partner wyraża zgodę na korzystanie z niego przez Gminę w celach promocyjnych, zgodnych z celem Porozumienia i Regulaminem.
6. Gmina umieści informacje o dołączeniu Partnera do Programu w aplikacji „Mój Izabelin” w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Porozumienia. Partner jest zobowiązany do udzielania Użytkownikom świadczeń objętych Porozumieniem począwszy od dnia umieszczenia w aplikacji informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.
7. W wypadku zmiany danych kontaktowych lub logotypu, Partner jest obowiązany niezwłocznie przesłać aktualne dane na adres karta@izabelin.pl.
8. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów informacyjnych przekazywanych przez Partnera.
9. Gmina zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów przesłanych przez Partnera bez podania przyczyny, w szczególności gdy materiały te mogą powodować obrazę powszechnie przyjętych wartości albo naruszać obowiązujące przepisy prawa.
10. Od chwili zawarcia Porozumienia Partner zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o honorowaniu Karty Mój Izabelin: a. przez umieszczenie logotypu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej w formacie co najmniej 75 pikseli szerokości na stronie www oraz w innych mediach społecznościowych Partnera, zawierających informacje o jego ofercie, oraz b. w formie naklejki o której mowa w ust. 3 pkt 3 powyżej w widocznym miejscu w lokalu, w którym prowadzi swoją działalność; naklejka powinna być widoczna dla osób trzecich (klientów) przebywających w lokalu.
11. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wady usług i towarów oferowanych przez Partnerów w ramach Programu, jak również za treść ofert proponowanych posiadaczom Karty przez Partnerów.

§ 4. Świadczenia na rzecz Użytkowników

1. Po okazaniu Karty przez Użytkownika, Partner udzieli mu oferowanej zniżki, rabatu lub innego rodzaju świadczenia, do jakiego zobowiązał się w ramach Porozumienia.
2. Partner może zweryfikować uprawnienia do zniżki, rabatu lub innego rodzaju świadczenia Programu za pomocą dedykowanej aplikacji udostępnionej nieodpłatnie Partnerowi.

§ 5. Zakończenie współpracy w ramach Programu

1. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, podczas którego zapewnia jeszcze świadczenia dla Użytkowników. Wzór oświadczenia zostanie ustalony przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem.
2. Gmina Izabelin jest uprawniona do wypowiedzenia Porozumienia:
1) z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia – w każdym wypadku,
2) ze skutkiem natychmiastowym – w wypadku rażącego naruszenia przez Partnera regulaminu Programu, niniejszego Regulaminu lub Porozumienia, niewywiązywania się z obowiązków objętych Porozumieniem, działania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.
3. W wypadku gdy:
1) przed złożeniem oświadczenia o rezygnacji lub otrzymaniem informacji o wypowiedzeniu Porozumienia, albo
2) w okresie wypowiedzenia Partner zobowiązał się świadczyć usługi objęte Programem na rzecz Użytkownika w okresie po ustaniu jego uczestnictwa w Programie, Partner jest obowiązany niezwłocznie (nie później niż przed rozpoczęciem świadczenia usługi) poinformować Użytkownika o zakończeniu jego uczestnictwa w Programie albo zapewnić Użytkownikowi dostęp do oferowanej usługi z uwzględnieniem zniżek, preferencji i rabatów.
4. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia lub wykluczenia Partnera z uczestnictwa w Programie, Partner jest obowiązany usunąć wszelkie oznaczenia i informacje o uczestnictwie w Programie oraz zaprzestać używania aplikacji, logotypów i naklejek udostępnionych zgodnie z § 3 ust. 3. Regulaminu.
5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4. powyżej, Gmina także usunie wszelkie informacje o uczestnictwie Partnera w Programie.

Fotografia wykorzystana na wizualizacji karty Mój Izabelin: Michał Kurzątkowski

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.