• Home
  • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
Image

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Dnia 7 czerwca br., prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. i wprowadza szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców.

Jednym z ważniejszych jest fakt, że z dniem 1 lipca wygaszana jest pomoc w finansowaniu zgodnie z art. 13 w/w ustawy w następujący sposób:

  • Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy(…) może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie później niż do 30 czerwca 2024 r.
  • Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem nie później niż do 31 lipca 2024 r.
  • Po zakończeniu okresu, o którym mowa w ust. 1 ustawy do spraw zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 przez podmioty, o których mowa w ust. 1 stosuje się art. 68.

Art. 68 W przypadku użyczenia obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w zakresie tego użyczenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (…)

Osoba użyczająca lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni. Na wniosek osoby użyczającej lokalu lub obywatel Ukrainy, wezwanego do opuszczenia lokalu, wojewoda zapewni pomoc, której mowa w art. 12, wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.

Udostępniamy numer telefonu infolinii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dedykowanego osobom poszukującym zakwaterowania – 987 – telefon działa całodobowo.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.