• Home
  • Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Izabelin
Image

Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Izabelin

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne Stanowisko Skarbnika Gminy Izabelin.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Gminy oraz głównego księgowego Urzędu Gminy;
2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
3. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości Gminy oraz monitorowanie ich realizacji;
4. opracowywanie analiz i prognoz gospodarki finansowej Gminy i bieżące monitorowanie stanu zadłużenia Gminy oraz podejmowanie działań w celu wykrywania nieprawidłowości w zakresie  gospodarki finansowej;
5. prowadzenie spraw z zakresu wieloletniego planowania budżetu;
6. przygotowywanie projektu budżetu Gminy i jego zmian oraz nadzór nad realizacją budżetu;
7. prowadzenie gospodarki finansowej, monitorowanie wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz kontrola ich wydatkowania;
8. nadzór nad sporządzaniem okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy;
9. nadzór nad windykacją wierzytelności Gminy;
10. kontrasygnowanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
11. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;
12. czuwanie nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Gminy;
13. współpraca z zewnętrznymi organami finansowymi, podatkowymi i bankowymi;
14. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i zarządzeń oraz upoważnień Wójta;
15. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
16. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzór nad jej przestrzeganiem przez pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;
17. nadzór nad działalnością Wydziału Finansowego oraz innych podległych stanowisk.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy: rekrutacja@izabelin.pl (w tym przypadku załącza się skany wszystkich wymaganych w ogłoszeniu dokumentów oraz oświadczenie o gotowości przedstawienia oryginałów na żądanie
Urzędu) kompletu dokumentów w terminie do dnia 7.07.2024 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu lub na wskazany adres e-mail) na adres:

Urząd Gminy Izabelin
05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42 z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Izabelin.

Więcej informacji w załączniku u dołu strony.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.