• Home
  • Lista aktualności
  • Nabór na Stanowisko ds. współpracy z NGO, organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami
Image

Nabór na Stanowisko ds. współpracy z NGO, organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne Stanowisko ds. współpracy z NGO, organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w szczególności:

1. współdziałanie przy tworzeniu projektu rocznego planu współpracy z NGO;
2. organizacja i prowadzenie spotkań z NGO;
3. koordynacja usług doradczych i szkoleń aktywizacyjnych dla NGO;
4. prowadzenie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy;
5. organizacja Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznych;
6. prowadzenie na FB grupy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy;
7. sprawozdawczość związana z wykonywanymi zadaniami.

II. Realizacja zadań z zakresu wspierania seniorów, kombatantów i osób z niepełnosprawnościami.

III. Współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju Gminy, w szczególności:

1. prowadzenie spraw związanych z promocją przedsiębiorczości i programami pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw;
2. wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w szczególności poprzez dostarczanie zawsze aktualnej i rzetelnej informacji gospodarczej.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy: rekrutacja@izabelin.pl (w tym przypadku załącza się skany wszystkich wymaganych w ogłoszeniu dokumentów oraz oświadczenie o gotowości przedstawienia oryginałów na żądanie Urzędu) kompletu dokumentów w terminie do dnia 23.06.2024 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu lub na wskazany adres e-mail) na adres:

Urząd Gminy Izabelin
05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42
z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko ds. współpracy z NGO, organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Więcej informacji: https://bip.izabelin.pl/urzadgminy,a,38282,nabor-na-stanowisko-ds-wspolpracy-z-ngo-organizacjami-spolecznymi-i-przedsiebiorcami.html

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.