• Home
  • Lista aktualności
  • Nabór na stanowisko ds. informatyki w Wydziale Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT
Image

Nabór na stanowisko ds. informatyki w Wydziale Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. informatyki w Wydziale Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Wsparcie użytkowników on-site korzystających z komputerów opartych o system Windows 11 – umiejętność konfiguracji komputera, diagnostyki połączeń sieciowych, konfiguracji VPN, WiFi, konfiguracji urządzeń peryferyjnych, instalacji i konfiguracji podstawowych programów biurowych;
2. Zarządzanie środkami trwałymi w tym także licencjami oprogramowania powstałymi w wyniku realizacji procesów inwestycyjnych;
3. Wsparcie w procesie przygotowywania procesów zakupowych/ postępowań przetargowych począwszy od definicji wymagań a skończywszy na rozliczaniu podpisanych umów;
4. Zarządzanie pulą podpisów cyfrowych pracowników jednostek gminy Izabelin;
5. Zarządzanie naprawami/serwisem sprzętu komputerowego;
6. Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania;
7. Realizacja cyklicznych przeglądów/ kontroli wewnętrznych (min. 1/ kwartał) kont, uprawnień, dostępów, polityk;
8. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentacji dla pkt. 2-7 powyżej;
9. Współpraca z dostawcami rozwiązań specjalistycznych, wykorzystywanych w bieżącej pracy;
10. Ciągłe poszukiwanie obszarów optymalizacji działania urzędu oraz jednostek podległych mając na uwadze satysfakcję interesariuszy z wdrażanych rozwiązań;
11. Współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
12. Możliwość realizacji dużej części zadań zdalnie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy: rekrutacja@izabelin.pl (w tym przypadku załącza się skany wszystkich wymaganych w ogłoszeniu dokumentów oraz oświadczenie o gotowości przedstawienia oryginałów na żądanie
Urzędu) kompletu dokumentów w terminie do dnia 30.06.2024 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu lub na wskazany adres e-mail) na adres:

Urząd Gminy Izabelin
05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42

z dopiskiem na kopercie:
nabór na stanowisko ds. informatyki w Wydziale Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
O wyborze lub jego braku poinformujemy wszystkich kandydatów. Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na spotkanie jedynie wybranych kandydatów spośród osób spełniających kryteria formalne.

Więcej informacji: https://bip.izabelin.pl/urzadgminy,a,38276,nabor-na-stanowisko-ds-informatyki-w-wydziale-efektywnosci-procesow-oraz-narzedzi-it.html

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.