Image

Nabór na stanowisko Głównego specjalisty ds. współpracy z NGO

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego specjalisty ds. współpracy z NGO

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w szczególności:

1. opracowanie projektu rocznego planu współpracy;
2. organizowanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zleconych lub powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym;
3. udzielanie i rozliczanie dotacji na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert (małe granty);
4. udzielanie i rozliczanie dotacji celowych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych;
5. wsparcie przy wypełnianiu wniosków o udzielenie dotacji i sprawozdań wykonania zadania;
6. analiza merytoryczna i finansowa sprawozdań z realizacji zadań organizacji pozarządowych z dotacji otrzymanych od gminy;
7. organizacja spotkań z NGO;
8. prowadzenie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy;
9. prowadzenie na FB grupy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy;
10. sprawozdawczość związana z wykonywanymi zadaniami.

Więcej informacji i cała oferta tutaj.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy: rekrutacja@izabelin.pl (w tym przypadku załącza się skany wszystkich wymaganych w ogłoszeniu dokumentów oraz oświadczenie o gotowości przedstawienia oryginałów na żądanie
Urzędu) kompletu dokumentów w terminie do dnia 2.06.2024 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu lub na wskazany adres e-mail) na adres:

 

Urząd Gminy Izabelin
05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42
z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. współpracy z NGO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.