• Home
  • Regulamin Programu „Mój Izabelin”
Image

Regulamin Programu „Mój Izabelin”

§ 1. Przepisy ogólne

1. Regulamin Programu „Mój Izabelin” wprowadza się w ramach realizacji uchwały Rady Gminy Izabelin nr LXXVIII/621/23 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu „Mój Izabelin” (zwanej dalej „Uchwałą”).
2. Program ma na celu stworzenie spójnego systemu korzystania z uprawnień, funkcjonalności i usług oferowanych przez Gminę Izabelin, jej jednostki organizacyjne oraz Partnerów Programu, w tym wymienionych w §2 ust. 2 pkt 2 Uchwały.
3. Program jest skierowany w szczególności do mieszkanek i mieszkańców gminy Izabelin, pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych osób korzystających z usług tychże jednostek i ma na celu zapewnienie im dostępu do systemu świadczeń oferowanych przez Partnerów Programu, jak również ułatwienie bieżącego korzystania z usług jednostek gminnych.

§ 2. Definicje

Definicje użyte w Regulaminie:
1) Program – Program „Mój Izabelin”, wprowadzony uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr LXXVIII/621/23 z dnia 28 listopada 2023 r.;
2) Karta – personalizowana informacja zapisana w formie cyfrowej na Koncie Użytkownika lub odzwierciedlona na plastikowej karcie lub w breloku z tokenem RFID;
3) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca czynne Konto Użytkownika;
4) Konto Użytkownika – konto utworzone w dedykowanym systemie, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z przypisanych zniżek lub usług;
5) Konto Rodzinne – konto z uprawnieniami do zarządzania dostępem do innych Kont (indywidualnych) Użytkowników będących Osobami pozostającymi pod opieką lub Osobami najbliższymi zamieszkującymi pod jednym adresem, połączonych w Konto Rodzinne;
6) Osoba najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, a także osoba wspólnie zamieszkująca i pozostająca we wspólnym pożyciu oraz jej zstępni i osoby przysposobione;
7) Osoba pozostająca pod opieką – dziecko (małoletnie albo pełnoletnie, które nadal zamieszkuje na terenie Gminy Izabelin i kontynuuje naukę, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia przez nie 26 roku życia), osoba ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie, która nie osiąga dochodów lub osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, która nie osiąga dochodów;
8) Osoba uprawniona – osoba spełniająca jedno z kryteriów uzyskania Karty zgodnie z § 2 Uchwały;
9) Pakiet – zbiór uprawnień Użytkownika, zgodny z zasadami opisanymi w § 5 Regulaminu;
10) Partner Programu – podmiot, który zawarł umowę z Gminą Izabelin w zakresie udzielania zniżek lub świadczenia usług na rzecz posiadaczy Kart;
11) Punkt Wydawania Karty – punkt wydawania Kart, którego lokalizacja zostanie określona przez Wójta w drodze odrębnego zarządzenia;
12) Regulamin – niniejszy Regulamin Programu; 13) Wójt - Wójt Gminy Izabelin.

§ 3. Uprawnienia do udziału w Programie i uzyskania Karty

1. Do rejestracji Konta Użytkownika i otrzymania Karty w zakresie Pakietu Witaj uprawniona jest osoba spełniająca jeden z warunków:
1) łącznie:
a) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany lub innym urzędzie skarbowym, wskazując jako miejsce zamieszkania adres na terenie gminy Izabelin,
b) jest objęta deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (tzw. deklaracja śmieciowa) złożoną Wójtowi, lub w przypadku Osób pozostających pod opieką – powyższe warunki spełnia jej rodzic lub opiekun prawny, a sama Osoba pozostająca pod opieką jest objęta deklaracją odpadową,
2) jest pracownikiem jednej z jednostek organizacyjnych gminy Izabelin, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 2 lub 3 Uchwały,
3) ma potrzebę dostępu do gminnych placówek edukacyjnych, w tym do przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, w celu pozostawienia lub odbioru dziecka uczęszczającego do tej placówki,
4) uczęszcza do gminnej szkoły,
5) korzysta z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy Izabelin, Centrum Usług Wspólnych Izabelin, Gminnej Stołówki w Izabelinie, Centrum Kultury Izabelin lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie.
2. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, będąca rodzicem lub opiekunem prawnym Osoby pozostającej pod opieką, oraz rodzic lub opiekun prawny dziecka, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 powyżej, może wnioskować o wydanie Karty w ich imieniu.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, niebędąca osobą najbliższą wobec dziecka (opiekun, opiekunka), powinna mieć własne konto w Programie, a jej dane niezbędne do odbioru dziecka z placówki edukacyjnej lub klubu dziecięcego powinny zostać wpisane w odpowiednie pola w profilu na koncie dziecka przez administratora Konta Rodzinnego.
4. Dzieci poniżej 6. roku życia korzystają z ulg i zniżek w ramach Karty przypisanych do Konta rodzica.
5. Karty i Pakiety należące do Osób pozostających pod opieką są wydawane, odnawiane lub rejestrowane na podstawie weryfikacji danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

§ 4. Rejestracja Konta Użytkownika

1. Uprawnienia wynikające z Programu nie łączą się z uprawnieniami wynikającymi z programu „Karta Izabelińczyka”, wprowadzonego Uchwałą nr XXX/248/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. Rejestracja Konta Użytkownika w ramach Programu oznacza jednoczesną rezygnację Użytkownika z udziału w programie „Karta Izabelińczyka”.
2. Rejestracji Konta Użytkownika dokonuje się na jeden z poniższych sposobów:
1) poprzez zainstalowanie aplikacji „Mój Izabelin” na urządzeniu mobilnym oraz dokonanie logowania do aplikacji Profilem Zaufanym,
2) poprzez zalogowanie Profilem Zaufanym na stronie internetowej Karty,
3) poprzez złożenie wypełnionego, kompletnego i czytelnego wniosku w wersji papierowej w jednym z Punktów Wydawania Karty.
3. Aplikacja „Mój Izabelin” jest bezpłatna. Należy ją pobrać ze sklepu z aplikacjami na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android.
4. Rejestracja Konta Użytkownika poprzez złożenie papierowego wniosku w Punkcie Wydawania Karty jest możliwa jedynie w przypadku, gdy Osoba uprawniona lub osoba składająca wniosek w jej imieniu (rodzic lub opiekun prawny) nie ma Profilu Zaufanego lub dostępu do sieci Internet, lub gdy wymaga tego rodzaj Pakietu.
5. Konto Użytkownika:
1) pojawia się automatycznie z chwilą pierwszego zalogowania w systemie Profilem Zaufanym (za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 2 powyżej),
2) zostaje utworzone przez pracownika Punktu Wydawania Karty po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji wniosku o wydanie Karty – w wypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej.
6. W wypadku wniosków o założenie Konta Użytkownika składanych za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej, niezbędne dokumenty załącza się w formie skanów lub zdjęć.
7. Wzór papierowego wniosku o wydanie Karty zostanie określony przez Wójta w drodze odrębnego zarządzenia.
8. W przypadku pełnoletnich Osób uprawnionych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, w imieniu których wniosek o założenie Konta w ramach Konta Rodzinnego składa osoba uprawniona zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu, Konto Użytkownika powstaje z chwilą poprawnego wypełnienia formularza aktywacyjnego i wyrażenia odpowiednich zgód przez pełnoletnią Osobę uprawnioną.
9. Założenie Konta Użytkownika uprawnia Użytkownika do korzystania z podstawowych funkcjonalności Programu. Przyznanie dalszych uprawnień w ramach poszczególnych Pakietów może wymagać potwierdzenia dodatkowych uprawnień zgodnie z procedurą opisaną w § 7 Regulaminu.

§ 5. Rodzaje i aktywacja Pakietów

1. Pakiet Witaj przyznawany jest automatycznie po rejestracji Konta Użytkownika i wydaniu Karty. Zakres Pakietu Witaj zostanie ustalony na zasadach przewidzianych w ust. 6. poniżej.
2. Aktywacja pozostałych Pakietów (poza Pakietem Witaj) na Koncie Użytkownika jest możliwa wyłącznie po weryfikacji posiadania dodatkowych uprawnień, zgodnie z procedurą opisaną w § 7.
3. W celu uzyskania dostępu do Pakietu (poza Pakietem Witaj), Użytkownik powinien złożyć wniosek o jego aktywację wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów.
4. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 3, składa się za pośrednictwem aplikacji, strony internetowej lub w Punkcie Wydawania Karty, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 Regulaminu. W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej, dokumenty załącza się w formie skanów lub zdjęć.
5. Wzór papierowego wniosku o aktywację lub usunięcie Pakietu (poza Pakietem Witaj) zostanie określony przez Wójta w drodze odrębnego zarządzenia.
6. Szczegółowe uprawnienia wynikające z każdego rodzaju Pakietu i wymogi formalne związane z jego aktywacją, Wójt określi w drodze odrębnego zarządzenia.
7. Wnioski o wydanie Karty złożone w formie papierowej oraz wnioski o aktywację lub usunięcie Pakietu powinny zostać rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
8. Po weryfikacji wniosku o aktywację lub usunięcie Pakietu Użytkownik otrzyma potwierdzenie o wyniku weryfikacji na podany adres e-mail.

§ 6. Postać Karty

1. Karta może mieć postać fizyczną – plastikowej karty z nadrukiem lub breloka z tokenem RFID – albo odwzorowania cyfrowego w aplikacji dostępnej na urządzeniu mobilnym lub na stronie internetowej Karty. 2. Odwzorowanie cyfrowe Karty oraz karta fizyczna Osób uprawnionych spełniających warunek o którym mowa w:
1) § 3 ust. 1 pkt 1 – wydawane są w kolorze zielonym,
2) § 3 ust. 1 pkt 2, o ile spełniają wyłącznie ten warunek – wydawane są w kolorze niebieskim,
3) § 3 ust. 1 pkt 3 – wydawane są w kolorze zielonym (w przypadku gdy osoba ta spełnia jednocześnie warunek wskazany w § 3 ust. 1 pkt 1) lub niebieskim (w przypadku gdy osoba ta nie spełnia jednocześnie warunku wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1, a spełnia warunek § 3 ust. 1 pkt 2),
4) pozostałe osoby niespełniające warunków wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2 – wydawane są w kolorze żółtym.
3. Karta w formie cyfrowej pojawia się automatycznie na Koncie Użytkownika wraz z jego powstaniem.
4. Karta jest wydawana w postaci fizycznej (plastikowej lub breloka z tokenem RFID) po złożeniu odpowiedniego wniosku lub gdy wymaga tego rodzaj Pakietu.
5. Karta w formie fizycznej – plastikowej – jest wydawana jedynie w przypadku, gdy:
1) Osoba uprawniona lub osoba składająca wniosek w jej imieniu (rodzic lub opiekun prawny): a) nie ma Profilu Zaufanego lub dostępu do sieci Internet lub b) niezależnie od posiadanego Profilu Zaufanego lub Konta Użytkownika otrzymała dostęp do jednej lub kilku gminnych placówek edukacyjnych (szkoła, przedszkole, klub dziecięcy),
2) wymaga tego rodzaj Pakietu.
6. Karta w formie fizycznej – plastikowej – może być nośnikiem wszelkich uprawnień Użytkownika, przysługujących mu w ramach aktywowanych Pakietów niewymagających tej formy Karty, jedynie w wypadku Użytkowników niemających Profilu Zaufanego lub dostępu do sieci Internet.
7. Karta w formie fizycznej – breloka z tokenem RFID – jest wydawana jedynie w przypadku, gdy Karta ma służyć odbiorom posiłków w gminnej szkole. Jeśli Osoba uprawniona jest uczniem gminnej szkoły (tj. spełnia warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 4) i jednocześnie spełnia inne warunki określone w § 3 ust. 1, niezależnie od posiadania Karty w innej postaci, otrzymuje również Kartę w formie breloka z tokenem RFID, służącą wyłącznie odbiorom posiłków.

§ 7. Okres trwania i odnawianie uprawnień do Pakietów

1. Każdy Pakiet (za wyjątkiem Pakietu Witaj) aktywowany jest na okres 12 miesięcy, jednak każdorazowo nie dłużej niż do końca maja kolejnego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym go aktywowano. Pierwsza weryfikacja uprawnień wynikających z posiadania Pakietów odbędzie się w maju 2025 roku.
2. W celu przedłużenia Pakietu (poza Pakietem Witaj) na dalszy okres wskazany w ust. 1, Użytkownik powinien przedstawić aktualne dokumenty niezbędne do uzyskania uprawnień wynikających z konkretnego Pakietu zgodnie z § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu.
3. W przypadku członków Konta Rodzinnego, Karty należące do osób, o których mowa w § 12 ust. 7, odnawiane są na podstawie weryfikacji danych dotyczących tych osób.
4. W przypadku nieprzedłożenia aktualnych dokumentów w celu przedłużenia Pakietu, aktywowane Pakiety zostaną automatycznie anulowane. Niezależnie od anulowania wszystkich pakietów uprawnienie pozwalające na pobranie posiłku w szkole lub umożliwiające wejście do przedszkola pozostanie aktywne tak długo, jak długo aktywne będzie Konto oraz nastąpiła poprawna weryfikacja uprawnień.
5. W przypadku powzięcia przez Wójta wiedzy o zaprzestaniu spełniania przez Osobę uprawnioną kryterium niezbędnego do aktywacji Pakietu, zostanie on anulowany, o czym Osoba uprawniona zostanie poinformowana w formie mailowej.

§ 8. Odbiór i użytkowanie Karty

1. Wydanie Karty oraz korzystanie z jej funkcjonalności (w tym zniżek) jest bezpłatne, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 Regulaminu.
2. Kartę w formie fizycznej (plastikowej lub breloka) należy odebrać osobiście w jednym z Punktów Wydawania Kart. Istnieje możliwość odbioru Karty w imieniu innej osoby za jej pisemnym upoważnieniem.
3. W celu skorzystania z ulg i zniżek przypisanych do Karty, Użytkownik powinien okazać Kartę u Partnera Programu. Partner Programu za pomocą dedykowanej aplikacji może zweryfikować uprawnienia zawarte na Karcie i po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki lub w inny sposób udostępni benefity wynikające z posiadanych uprawnień.

§ 9. Utrata lub zniszczenie Karty

1. W przypadku utraty Karty wydanej w formie fizycznej (plastikowej lub breloka), Użytkownik powinien niezwłocznie zablokować ją za pośrednictwem aplikacji, strony internetowej albo w Punkcie Wydawania Karty (w wypadku osób niemających dostępu do sieci Internet).
2. Po zablokowaniu Karty nie będzie ona mogła zostać wykorzystana ponownie.
3. Wydawanie duplikatu Karty w wersji fizycznej następuje na wniosek Osoby uprawnionej. Wzór wniosku o wydanie duplikatu Karty zostanie określony odrębnym zarządzeniem Wójta.
4. Duplikat Karty w formie fizycznej wydawany jest po spełnieniu jednego z warunków:
1) złożenia oświadczenia o utracie Karty,
2) zwrotu Karty zniszczonej w taki sposób, że korzystanie z niej jest niemożliwe.
5. Oświadczenie o utracie Karty w imieniu osób, o których mowa w § 3 ust. 2, składane jest na zasadach tam opisanych.
6. Duplikat Karty w formie fizycznej, w wypadku jej utraty lub zniszczenia, wydawany jest po uiszczeniu na rzecz Gminy Izabelin opłaty w wysokości 20 zł. Potwierdzenie dokonania opłaty dołącza się do wniosku o wydanie duplikatu Karty. Potwierdzenia nie dołącza się w przypadku, gdy opłata jest realizowana za pośrednictwem aplikacji.

§ 10. Rezygnacja i unieważnienie konta

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.
2. Wniosek dotyczący rezygnacji składa się w formie papierowej w Punkcie Wydawania Karty, poprzez zamknięcie Konta Użytkownika w aplikacji mobilnej albo na stronie internetowej. Postanowienie § 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Wzór papierowego wniosku dotyczącego rezygnacji z Programu ustali Wójt w drodze odrębnego zarządzenia. 3. W przypadku Osób pozostających pod opieką, wniosek o unieważnienie Karty i usunięcie z Programu składa rodzic lub opiekun prawny.
4. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie następuje z dniem skutecznego złożenia wniosku.
5. Konto Użytkownika zostaje dezaktywowane bez wniosku Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że dane osoby znajdujące się na Koncie nie są prawdziwe.
6. Konto Użytkownika może zostać dezaktywowane także w przypadku pozyskania informacji o śmierci Użytkownika lub w sytuacji braku aktywności na koncie przez co najmniej 6 miesięcy.

§ 11. Dodatkowe obowiązki

Użytkownika Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowość i aktualizację wszystkich udostępnianych danych, także w wypadku kont w Koncie Rodzinnym, którego jest administratorem.

§ 12. Konto Rodzinne

1. Konto Rodzinne może zostać założone przez Osobę uprawnioną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Regulaminu.
2. Konto Rodzinne powstaje automatycznie przy dodaniu użytkownika będącego Osobą najbliższą.
3. Konto Użytkownika funkcjonujące w ramach Konta Rodzinnego jest niezależne od Konta tego samego Użytkownika zakładanego poza Kontem Rodzinnym, przy czym uprawnienia wynikające z tych kont nie sumują się.
4. Kontem Rodzinnym może zarządzać tylko jeden Użytkownik – administrator. Administratorem Konta Rodzinnego jest osoba wskazana podczas tworzenia Konta Rodzinnego z tym zastrzeżeniem, że nie może być to osoba niepełnoletnia lub osoba pozostająca pod prawną opieką mimo osiągnięcia pełnoletniości.
5. Administrator Konta Rodzinnego ma wgląd w szczegóły dotyczące korzystania z Karty przez wszystkie osoby objęte Kontem Rodzinnym. Administrator może edytować dane osobowe (w tym adres zamieszkania), zainteresowania, wyrażać i cofać zgody Osób pozostających pod jego opieką.
6. Wpisując dane Osób najbliższych, administrator potwierdza, że wszystkie podane dane są prawidłowe i ma prawo do ich podawania.
7. Administrator może wnioskować o utworzenie w ramach Konta Rodzinnego Konta Użytkownika będącego pełnoletnią Osobą najbliższą. Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskuje się o utworzenie Konta, wymagane jest podanie indywidualnego numeru telefonu mobilnego oraz adresu e-mail, za pośrednictwem którego osoba ta w szczególności potwierdza wolę założenia Konta Użytkownika w ramach Konta Rodzinnego.
8. Na podany w procesie rejestracji konta adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link potwierdzający założenie jej konta przez administratora Konta Rodzinnego oraz informacja o tym w jaki sposób możliwe jest usunięcie Konta w ramach Konta Rodzinnego.
9. Każda osoba pełnoletnia musi być Osobą uprawnioną do korzystania z Karty lub korzystać z uprawnień zgodnie z § 3 ust. 4.
10. Dezaktywacja konta lub kont działających w ramach Konta Rodzinnego powodujące, że na Koncie Rodzinnym aktywnym pozostaje tylko jeden użytkownik, skutkują zamknięciem Konta Rodzinnego. Nie jest możliwa dezaktywacja konta bez utraty uprawnień do pobrania posiłku w szkole lub dostępu do placówki edukacyjnej przypisanych do tego konta.
11. W wypadku dezaktywacji Konta administratora lub jego rezygnacji z członkostwa w Koncie Rodzinnym, administrator może przypisać swoją dotychczasową rolę innej osobie pełnoletniej będącej członkiem Konta Rodzinnego. W wypadku braku scedowania uprawnień administratora, Konto Rodzinne ulega zamknięciu.

§ 13.

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy tożsamej jak dla jego uchwalenia.
2. W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji postanowień Regulaminu – rozstrzyga je Wójt.

Fotografia wykorzystana na wizualizacji karty Mój Izabelin: Michał Kurzątkowski

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.